வீடு > எங்களை பற்றி>உற்பத்தி உபகரணங்கள்

உற்பத்தி உபகரணங்கள்


இது மேம்பட்ட தயாரிப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் சோதனை மையங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் உள்ள பல பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் கூட்டுறவு உறவுகளைப் பேணுகிறது; நிறுவனம் பல பெரிய அளவிலான கேன்ட்ரி அரைக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் CNC வெட்டும் இயந்திரங்கள், CNC அரைக்கும் இயந்திரங்கள், லேத்ஸ், தானியங்கி வெல்டிங் இயந்திரங்கள் மற்றும் குத்துதல், வெட்டுதல், அழுத்துதல், தூக்குதல் மற்றும் 150 க்கும் மேற்பட்ட செட் (செட்) இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை கொண்டுள்ளது.

நிறுவனம் 2000 ஆம் ஆண்டில் முதல் உள்நாட்டு வெள்ளி கண்ணாடி தயாரிப்பு வரிசையை உருவாக்கியது, 2008 ஆம் ஆண்டில் முதல் உள்நாட்டு அலுமினிய கண்ணாடி தயாரிப்பு வரிசை மற்றும் 2009 இல் முதல் உள்நாட்டு வண்ண கண்ணாடி தயாரிப்பு வரிசையை உருவாக்கியது.